Đào tạo
Nâng cao trách nhiệm của các ngành, các cấp đối với hoạt động giám định, giám định tư pháp xây ...

Đây là các vấn đề được đưa ra bàn luận tại Hội nghị "Tập huấn về giám định, giám định tư pháp trong hoạt động đầu tư xây dựng” do ...[Prev]12